hotellogo
 
 תנאים מיוחדים להלוואה 
בערבות המדינה
בעקבות משבר הקורונה:

 
ליווי מלא מצד המומחים שלנו 

 פריסה של עד 5 שנים

 אפשרות לדחיית תשלום הקרן


• עד 16% מהמחזור 

 גרייס עד שנה